กำหนดการประชุมระดมความคิดเห็น
“ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง...ทางออกที่ท้าทายของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน”
โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554  เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องอินฟินิตี้ 1-2 บอลรูม  โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.05 น. ชมวีดิทัศน์
09.05 - 09.15 น. พิธีเปิดการประชุม
กล่าวรายงาน

........โดย นายเหม โง้วศิริ 
............... วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง กรมทางหลวง
กล่าวเปิดการประชุม

........โดย นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ 
............... อธิบดีกรมทางหลวง
09.15 - 10.15 น. การเสวนาเรื่อง “ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกับภารกิจการขับเคลื่อน 
ประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค”

โดย 
........
1)....นายวีระ  เรืองสุขศรีวงศ์ อธิบดีกรมทางหลวง
........2)....นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ
............... รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
........3)....นายธีรัชย์  อัตนวานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
................สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
........4)....นายสุริยา คำสุวรรณ
................รองประธานคณะอนุกรรมการซัพพลายเชนคลิกนิก
................สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
10.30 - 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.00 น. นำเสนอแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย
........โดย  ดร.สุรศักดิ์  ทวีศิลป์
...............รองผู้จัดการโครงการ
11.00 - 12.00 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
12.00 น. ปิดการประชุมระดมความคิดเห็น และรับประทานอาหารกลางวัน


โครงสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อโครงการ | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม

Content & Webdesign © 2011 By Daoreuk Communications Co, Ltd. All right reserved.