ประกาศผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นขั้นตอนการสำรวจและออกแบบโครงการ(การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1) งานสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี-หนองคายตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) – ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359) ตอน 1ส่วนที่ 1 และตอน 1 ส่วนที่ 2
ประกาศกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นขั้นตอนการสำรวจและออกแบบโครงการ(การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1) งานสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี-หนองคายตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) – ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359) ตอน 1
กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำงหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359) ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การสัมมนา “เปิดมุมมอง อนาคต การพัฒนามอเตอร์เวย์ไทย” โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการ
โครงการการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบรายละเอียดทางหลวงพิเศษส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ช่วงรังสิต-บางปะอิน
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแนวเส้นทางของโครงการการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359) ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษเมืองของเมืองไทย
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 2  เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวเส้นทางเลือกของโครงการ
การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) -ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙) ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวเส้นทางเลือกของโครงการ
การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) -ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙) ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย
ประกาศเลื่อน "การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1" การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงพิเศษส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ช่วงรังสิต-ประตูน้ำพระอินทร์ ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย

"เนื่องจากโครงการทางหลวงพิเศษส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ช่วงรังสิต-ประตูน้ำพระอินทร์ เป็นโครงการที่มีความจำเป็นในการพัฒนาอย่างเร่งด่วนสำหรับเป็นทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งสินค้า กรมทางหลวงจึงได้กำหนดให้ทำการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการควบคู่กับการศึกษาความเหมาะสมฯ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีการดำเนินงานการมีส่วนร่วมกับประชาชนด้วยเช่นกัน ดังนั้นเพื่อป้องกันความสับสนในการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน ทางคณะที่ปรึกษาจึงขอเลื่อนการลงพื้นที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบของโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล/ความคิดเห็นต่อการกำหนดจุดขึ้น-ลงทางยกระดับของโครงการออกไปสักระยะ เพื่อทำการปรับแผนการทำงานในส่วนต่างๆ ให้มีความเหมาะสม และทางกรมทางหลวงจะทำการแจ้งแผนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมกับประชาชนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง"

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 1 ศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงพิเศษส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ช่วงรังสิต-ประตูน้ำพระอินทร์
กรมทางหลวงเปิดเวทีระดมสมองทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ร่วมวางกลยุทธ์
แผนแม่บทมอเตอร์เวย์พัฒนาโครงข่ายคมนาคมช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น "ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง...ทางออกที่ท้าทาย ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน"

 


โครงสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อโครงการ | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

Content & Webdesign © 2011 By Daoreuk Communications Co, Ltd. All right reserved.