กรมทางหลวงสร้างมอเตอร์เวย์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์ การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย ไม่เพียงแต่ทำการศึกษาทางด้านวิศวกรรม และเศรษฐกิจการลงทุนเท่านั้น แต่หากยังมีการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่ไปด้วย

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย เริ่มจากการศึกษาข้อจำกัดทางด้านสิ่งแวดล้อม อันประกอบไปด้วยพื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Sensitive Area) พื้นที่ที่มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นข้อจำกัดหรืออุปสรรคต่อการพัฒนา และพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีข้อจำกัดหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือการควบคุมอาคาร เพื่อหลีกเลี่ยงการกำหนดโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทยไปซ้อนทับกับพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาจนทำให้การพัฒนาโครงการต้องหยุดชะงักในอนาคต

(ดูภาพขนาดใหญ)

เมื่อทำการรวบรวม สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว จะกำหนดโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง แล้วจะทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) แนวสายทางเลือกต่างๆ ด้วยรายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) เพื่อพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นเพื่อคัดเลือกแนวสายทางที่มีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยจะพิจารณาทางเลือกที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเป็นสำคัญ

สำหรับแนวเส้นทางที่มีลำดับความสำคัญสูง จะนำมาพิจารณาศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (Environmental Impact Assessment: EIA) เพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นโดยละเอียดและกำหนดมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สามารถแสดงรายละเอียดขั้นตอนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมได้ ดังแผนภาพ >>>

 โครงสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อโครงการ | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

Content & Webdesign © 2011 By Daoreuk Communications Co, Ltd. All right reserved.